ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป

ซึ้งแล้ว น้ำใจคน
แค่นี้แหละ.