สวัสดี ฝ่ายค้าน!

นอกสภา:
ฝ่ายค้าน
อยู่ตรงข้าม
ฝ่ายเสนอ

ในสภา:
ฝ่ายค้าน
อยู่ตรงข้าม
ฝ่ายปฏิบัติ