Hello Opposition!

สวัสดี ฝ่ายค้าน!

นอกสภา:
ฝ่ายค้าน
อยู่ตรงข้าม
ฝ่ายเสนอ

ในสภา:
ฝ่ายค้าน
อยู่ตรงข้าม
ฝ่ายปฏิบัติ

ทุ่งทานตะวัน

ทานตะวัน ทั้งเมื่อวาน และก่อนหน้า
แย้มกลีบใบ เบิกฟ้า สุริยะใส
เหลืองเจ้าเอย เหลืองล้ำ กันทั้งไร่
บานเบิกไป ตราบอาทิตย์ ดับมิดพลัน

ทานตะวัน เจ้าเอ๋ย เคยเหนื่อยไหม
เช้าแย้มใบ บ่ายชูหน้า พาสุขสันต์
เย็นให้พัก รอวันใหม่ อีกวันนั้น
ทานตะวัน ทานทุกวัน ไม่อิ่มเลย